DownloadsContactVacaturesOver onsHome

U bent momenteel op:

1. ALGEMEEN

Voor al onze aanbiedingen, creaties, verkopen en leveringen gelden uitsluitend onze verkoopvoorwaarden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een verwijzing naar eigen inkoop of andere voorwaarden wordt niet aanvaard, behalve in het geval dat Nedco schriftelijk uitdrukkelijk deze afwijkende voorwaarden aanvaardt.

2. AANBIEDINGEN EN PRIJZEN

Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Nedco heeft haar prijzen gebaseerd op de kostprijs, welke geldt op het moment van de aanbieding. Indien de kostprijzen een verhoging hebben ondergaan, zal Nedco het recht hebben deze verhoging door te berekenen en de prijzen dien overeenkomstig te verhogen, doch de koper heeft in dat geval het recht de koop te annuleren. Indien speciaalproducten worden ontwikkeld en/of aangeschaft zullen de kosten altijd conform de aanbieding in rekening worden gebracht en deze dienen door de koper volgens de betalingsafspraken te worden voldaan. Door Nedco verstrekte creaties, afbeeldingen, tekeningen, prijsopgaven en dergelijke, mogen zonder toestemming van Nedco niet worden gekopieerd of aan derden ter hand gesteld.

3. EIGENDOM

Alle door Nedco vervaardigde creaties, afbeeldingen, modellen en dergelijke blijven ten alle tijden creatief eigendom van Nedco. Speciaalproducties worden overeenkomstig in rekening gebracht, tekenen model kosten worden berekend volgens de gemaakte afspraken; dit betekent echter niet dat hiermee het creatieve eigendom wordt overgedragen. Het auteurs- en productierecht blijft altijd aan Nedco voorbehouden.

4. JUISTHEID

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Nedco BV te mogen claimen of te veronderstellen. 

Nedco BV streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Nedco BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.


5. LEVERING

Nedco bepaalt de wijze van vervoer, ook de eventuele niet-franco leveringen. Indien een koper enig hem door Nedco verkocht goed weigert in ontvangst te nemen, zal Nedco het recht hebben eventuele door koper aan Nedco ter zake van zodanig goed vooruitbetaalde bedragen onder zich te houden ter verrekening met door koper aan Nedco te betalen vergoeding, welke door koper aan Nedco op grond van de opdracht en/of weigering tot in ontvangstneming verschuldigd mocht zijn. Levertijden kunnen slechts bij benadering worden opgegeven en Nedco is, ofschoon hij steeds zal trachten de levertijden zoveel mogelijk in acht te nemen, niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van levertijden. Alle leveringen zijn af fabriek (tenzij anders overeengekomen). Aflevering op een bouwplaats is tegen meerprijs mogelijk. Alle eerste leveringen geschieden onder rembours.

Tailor-made (speciale producten) oplossingen i.c.m. drukwerk worden behandeld volgens de leverings- en betalingsvoorwaarden van de grafische industrie. Derhalve is het toegestaan 10% meer of minder te leveren dan de bestelde hoeveelheid.

6. GARANTIE

Nedco garandeert het geleverde uitsluitend indien en voor zover enig gebrek het rechtstreeks gevolg is van materiaal- en/of productiefouten en binnen 30 dagen na factuurdatum schriftelijk ter kennis van Nedco is gebracht. Nedco is ingevolge deze garantie slechts gehouden tot het kosteloos vervangen van het geleverde. Verzending naar en van Nedco geschiedt slechts indien de klacht van koper door Nedco gegrond wordt bevonden. Indien koper niet heeft voldaan aan de betalingsverplichtingen aan Nedco, ondeskundig met het product is omgegaan, schade is ontstaan door derden dan vervalt de garantieverplichting van Nedco. Nedco zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade welke koper mocht lijden door stilstand of vertraging van activiteiten waarvoor het Nedco product is aangeschaft. Speciaalproducten (dus geen standaard voorraadartikelen van Nedco) worden nimmer retour genomen.

7. BETALING

Elke overeenkomst van koop en verkoop wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de koper op grond van door Nedco in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig blijkt. Betaling dient te geschieden conform de gemaakte afspraken in de aanbieding en vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Mocht dit niet zijn bepaald geldt een uiterste betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum, zonder enige korting. Alle geleverde goederen blijven volledig eigendom van Nedco tot dat de koper aan alle financiële verplichtingen heeft voldaan en is koper derhalve niet gerechtigd om deze zekerheid of anderszins aan derden over te dragen. Koper is vanaf de vervaldatum van enige factuur 1 procent rente per maand verschuldigd, welke opeisbaar zal zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Alle kosten van invordering wegens wanbetaling, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen ten laste van de koper.

8. TRANSPORT

Goederen geleverd door Nedco reizen ten alle tijden op risico van de koper. Mocht er vertraging in levering ontstaan en/of beschadigingen aan de goederen worden geconstateerd, zal Nedco nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de directe of indirecte schade. Bijzondere verpakkingseisen dienen voortijdig schriftelijk aan Nedco te worden bekendgemaakt door de koper. Nedco zal desgewenst prijsopgave doen van de extra te nemen maatregelen.

9. GESCHILLEN

Alle geschillen tussen koper en Nedco welke voortvloeien uit de koopovereenkomst, zullen - voor zover de wet niet anders bepaalt – bij uitsluiting worden beslist door de bevoegde rechter. Op elke overeenkomst tussen Nedco BV en de wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10. WIJZIGINGEN

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Nedco BV op deze pagina.

11. SLOTBEPALING

Indien een of meerdere bepalingen van deze overeenkomst in strijd mochten zijn of komen met bepalingen, vastgesteld of vast te stellen door enige daartoe bevoegde regeringsinstantie, dan worden deze laatste bepalingen geacht in plaats te zijn getreden van de zodanige bepalingen.


Lees ook onze Privacy-verklaring en ons Cookie-statement


Download deze voorwaarden als pdf.